Единична RTK база

Подвижните GNSS приемници обикновено получават RTK данни от единична RTK референтна станция. Тя може да бъде постоянно монтирана (например на покрива на офиса) или може да е временно позиционирана (например върху тринога) в района на обекта. И в двата случая принципът е един и същ – необходима е една референтна станция, която е:

  1. Позиционирана над дадена точка; и
  2. Изпраща корекции към подвижен приемник чрез устройство за комуникация (радиовръзка през модем или GSM връзка) (Фиг. 2).


Фиг. 2. Принципи  на Единичната RTK станция

Има три важни точки за отбелязване при връзката между референтната станция и подвижния приемник:

  • Референтната станция и подвижния приемник проследяват общи сателити.
  • Референтната станция изпраща своята позиция и сателитните си наблюдения към подвижния приемник.
  • Подвижния приемник комбинира своите сателитни наблюдения с тези от референтната станция и изчислява своята RTK позиция.

Позицията се изчислява чрез прилагане на RTK алгоритми, като SmartRTK в GNSS системите на Leica. Едно от предимствата на  RTK алгоритмите – особено със SmartRTK – е, че позволява на подвижния приемник успешно и продължително да работи на разстояния до  50km от референтната RTK станция.

Предимства:

  • Принципът е относително праволинеен, и ясен за разбиране.
  • Точното спазване на принципа се осигурява сравнително лесно чрез:  Поставяне на референтната станция над точка с известни координати; Извършване на изчисленията за позицията вътре в подвижния приемник.

Недостатъци:

  • Цената за купуване на собствена референтна станция.
  • Времето, необходимо за поставяне на референтната станция (над дадена точка).
  • С увеличаване на разстоянието между референтната станция и подвижния приемник, точността на изчислената позиция намалява. Понижаването на точността се дължи на грешки, зависими от разстоянието – основно атмосферни грешки. По същество, с увеличаване на разстоянието, атмосферните условия при референтната станция и подвижния приемник започват да се различават значително. Това понижава точността и „затруднява” подвижния приемник при решаване (фиксиране) на нееднозначностите.