Използване на Мрежови RTK

В този пример ще разгледаме работата на двама геодезисти в България – Геодезист А и Геодезист Б. Двамата геодезисти имат един и същ обем работа – Обект 1 и Обект 2. Всеки обект ще отнеме точно 30 минути за измерване на необходимите точки. Разстоянието между обектите е 35 km.

Геодезист A използва Leica VIVA NetRover и GSM или GPRS (Интернет) мобилна комуникация за получаване на RTK корекции от  SmartNet BG. Геодезист A извършва следните дейности по Обект 1 (Фиг. 4):

 1. Шофира до обекта.
 2. Включва подвижния приемник.
 3. Свързва се към SmartNet BG за получаване на RTK корекции.
 4. Обхожда обекта и измерва точките.
 5. Прекъсва връзката със SmartNet BG.
 6. Прибира приемника в кутията.

Фиг. 4. Геодезист A при обект 1

След това Геодезист A повтаря стъпките от 1 до 6 за Обект 2 (Фиг. 5). Накрая Геодезист А шофира обратно до офиса.

Фиг. 5. Геодезист A при обект 2

Геодезист Б използва собствена базова станция и подвижен приемник с GSM връзка между двата приемника. Геодезист Б извършва следните дейности по Обект 1 (Фиг. 6):

 1. Шофира до обекта.
 2. Позиционира базовата станция на подходящо място. Мястото може да бъде в близост до обекта, но може и да е отдалечено от него.
 3. Измерва височината на базовата станция.
 4. Стартира базовата станция за излъчване на RTK корекции.
 5. Отива до обекта.
 6. Включва подвижния приемник.
 7. Свързва подвижния приемник към базовата станция за получаване на RTK корекции.
 8. Обхожда обекта и измерва точките.
 9. Прибира приемника в кутията.
 10. Връща се до базовата станция.
 11. Преизмерва височината на базовата станция (за да провери дали не се е преместила).
 12. Прибира базовата станция.

След това Геодезист Б повтаря стъпките от 1 до 12 и за Обект 2  и накрая шофира обратно до офиса. Геодезист Б може да предпочете да остави базовата станция на Обект 1 и направо да отиде до Обект 2 (Фиг. 7). В този случай, с увеличаване на разстоянието между подвижния приемник и базовата станция до около 35 km, точността, с която подвижния приемник ще изчисли своята позиция ще бъде понижена. По този начин, Геодезист Б ще спести времето за преместване на базовата станция до Обект 2, но същевременно ще трябва да направи и компромис с точността. Накрая Геодезист Б трябва да прибере базовата станция преди да се върне в офиса.

Фиг. 6. Геодезист Б при обект 1

Фиг. 7. Геодезист Б при обект 2

Обобщение

Тъй като не се нуждае от позициониране на базова станция, Геодезист A ще има много по-малко работа на полето от Геодезист Б. В допълнение, Геодезист А ще избегне потенциални рискове като например:

 • Изтощаване на батерията на базовата станция.
 • Изтощаване на батерията на радиото на базовата станция.
 • Неволно или умишлено преместване на базовата станция (напр. вятър, животни, трафик или крадци!).

Геодезист Б  може да позиционира своята базова станция два пъти или да я остави на първия обект, но по този начин ще жертва точността на измерените точки. Като контраст, използвайки SmartNet BG, Геодезист А получава постоянна точност за всички измерени точки без да допуска каквито и да било компромиси.