Мрежови RTK

RTK Мрежата изисква препоръчителен минимум от 5 референтни станции (няма ограничения за максимален брой) с взаимоотдалеченост до 70 km. Референтните станции обикновено имат перманентна инсталация и формират RTK Мрежата, която представлява гръбнака на Мрежовия RTK принцип.

Принципът: Принципът на Мрежовия RTK започва с всички референтни станции, непрекъснато изпращащи своите сателитни наблюдения към  централен сървър. На този сървър е инсталиран управляващ Мрежови RTK софтуер, като  Leica GNSS Spider. Целта на Мрежовия RTK е да минимизира влиянието на грешките, зависещи от разтоянието и засягащи точността на изчислената позиция при подвижния приемник. Софтуерът, работещ върху Мрежовия  RTK сървър прави това възможно чрез:

  1. Решава нееднозначностите на сателитите (наблюдавани от референтните станции) в рамките на мрежата; и
  2. Използвайки данните от всички  (или част от) референтни станции, софтуерът генерира корекции, които изпраща към подвижния приемник (Фиг. 3).

 

Фиг. 3. Принципи  на Мрежовия RTK

Подвижният приемник се свързва към Мрежовия RTK сървър чрез устройство за комуникация (например радио модем, GSM или Интернет). Веднъж започнал да получава RTK данни, подвижния приемник изчислява позицията си, използвайки подходящ алгоритъм. Кой алгоритъм ще използва приемника и как ще се минимизират атмосферните грешки, до голяма степен зависи от Мрежовия RTK метод, който се използва.

Досега споменахме MAX, и VRS (виртуална референтна станция) като примери за Мрежови RTK методи, налични на пазара – всеки от тези методи минимизира (или моделира) грешките по различен начин. В зависимост от метода, това моделиране се извършва или в Мрежовия RTK сървър, или в подвижния приемник. Оттук следва, че връзката между RTK Мрежата и подвижния приемник е различна за различните методи, което може да доведе до значими разлики в работата, точността и надеждността на подвижния приемник. Тази тема ще бъде разгледана детайлно в следващите два раздела.

Предимства на Мрежовия  RTK:

  • Не е необходимо да се позиционира базова референтна станция.
  • Точностите на изчислените от подвижния приемник позиции са по-хомогенни.
  • Точността се поддържа висока дори при големи разстояния между референтната станция и подвижния приемник.
  • Една и съща площ може да бъде покрита с по-малък брой мрежови референтни станции (в сравнение с броя   единични базови станции при използване на метода Единична Референтна RTK Станция).
  • По-висока надеждност и наличност на RTK корекциите (ако връзката с една станция пропадне, друга станция я замества веднага).

Недостатъци на Мрежовия  RTK:

  • Цената за абонамент за услугите на RTK Мрежата.

Сега имаме обща представа за това как работи една  RTK Мрежа и основния въпрос е: Дали е икономически ефективно да се абонираме за услугите на RTK Мрежата и да получаваме RTK корекции?