MAX Корекции

Методът: При MAX концепцията (Master Auxiliary Concept), Мрежовия RTK сървър изпраща пълните наблюдения и координатна информация за една референтна станция, т.нар. главна станция. За другите станции в мрежата, известни като спомагателни станции, се изпраща по-ограничена информация (редуцирани наблюдения и координатни разлики).

Фиг. 11. Връзката между сървъра и приемника при MAX

Стандартизиран метод: MAX методът използва публикувани алгоритми за генериране на мрежови RTK корекции и затова е  стандартизирани метод. В допълнение, данните са винаги съотнесени (свързани) към реално съществуваща референтна станция. Специалната RTCM Комисия 104 е признала това с приемането на МАХ като единствения официален стандарт за Мрежови RTK.

Решение, контролирано от приемника: MAX концепцията дава на подвижния приемник следните гъвкави възможности:

  1. Да направи проста интерполация на мрежовите корекции, както при FKP; или
  2. Да направи по-строги изчисления (напр. изчисляване на множество базови линии от спомагателните референтни станции). Подвижния приемник може да контролира RTK решението и в движение да променя изчиленията, така че да оптимизира RTK решението. Това е много голямо предимство пред FKP и всички други методи.

Максимално използването на всички сателитни данни: Чрез MAX метода приемникът може да реконструира редуцираните (от неопределености) данни от всяка референтна станция. По този начин той максимално оползотворява използването на сателитната информация, така че да изчисли възможно най-доброто RTK решение.

Съгласуваност: Приемникът има възможност да се адаптира към преобладаващите атмосферни условия чрез използване на подходящ брой референтни станции (напр. да моделира голяма атмосферна активност, влияеща на мащаба). Така подвижния приемник осигурява съгласуваност между позиция и точност по време на измерването.

Проследяемост и Повторяемост: MAX корекциите позволяват на приемника да измерва базовата линия до главната станция, която е реално съществуваща референтна станция. Ето защо, измерванията могат да бъдат проследени и повторени (Фиг. 11).