i-MAX & VRS

i-MAX и Виртуална Референтна Станция (VRS)

Индивидуалните i-MAX корекции са разработени през 2001, за работа с по-стари приемници, които не са съвместими с новите MAX корекции. Методът Виртуална Референтна Станция е разработен от компанията Terrasat в края на 90-те години.

Методът

i-MAX и Виртуална Референтна Станция (VRS) са сходни методи. И двата са класифицирани като индивидуални подходи и изискват  подвижния приемник да изпраща приблизителната си позиция към мрежовия RTK сървър. Връзката между сървъра и приемника при  i-MAX и VRS е показана на Фиг. 9 и 10.

НE-стандартизирани методи

И двата метода употребяват непубликувани алгоритми за генериране на мрежови RTK корекции и по тази причина не са стандартизирани

Мрежово решение, контролирано от сървъра

И при двата метода сървъра сам изчислява мрежовото решение за редуциране на грешките, зависещи от дължината на базовата линия. Това означава, че мрежовото решение не е оптимизирано за позицията на приемника и може да има ограничаване на RTK решението

Използването на всички сателитни данни НЕ е максимално

И двата метода генерират RTK корекции, които симулират единична референтна RTK станция. Това ограничава обема сателитни данни, предоставени на подвижния приемник. Оттам идва и риска при определени обстоятелства RTK решението да не е възможно.

Фиг. 9. Връзката между сървър и приемник при  i-MAX

Фиг. 10. Връзката между сървър и приемник при VRS

Разлика: i-MAX и VRS са подобни методи, но не са идентични. Основната разлика е, че i-MAX методът генерира корекции за реално съществуваща референтна станция вместо за виртуална станция.

Проследяемост и Повторяемост: i-MAX корекциите са свързани пряко с главната (master) станция. Това означава, че базовата линия между главната станция и измерената точка винаги може да пряко пре-измерена. Следователно, измерванията са проследяеми и повтаряеми (Фиг.9). С VRS  методът, подвижния приемник не получава никакви наблюдения, свързани с реална референтна станция. Това означава, че базовата линия между виртуалната станция и измерената точка не може да бъде  пряко пре-измерена. Това нарушава фундаменталните принципи  на геодезията за проследяемост и повтаряемост на измерването (Фиг. 10).

Съгласуваност: Leica i-MAX корекциите се актуализират динамично, за да следват движението на подвижния приемник. В допълнение, i-MAX корекциите са свързани към реалнo съществуваща главна (master) станция. Това означава, че между получените позиции и точности има съгласуваност.